احساس حباب هایی رو دارم که تو هوا معلقن.. و چقدر هر لحظه با وجود تمام زیباییش می تونه ناپایدار باشه..  ترکیدن ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 36 بازدید
صفحه آخر این کتاب حافظ پر است از امضاها و نوشته ها و شعرهاامضاء سالهای ١٩و ٢٧ و ....آنها که تفألی زده ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 31 بازدید
باز خواب دیدم پابرهنه در صحن حرم، هراسان میدوم، اتاقهای تو در تو را طی می کنم دنبال کفشهایم... تو درمیان حیاط ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 29 بازدید

حلقه

از خراشیدن تو .... مجروح می شوم. اما انگار......... این........... همان راهی ست که به حلقه و تکرار میرسد... از هوش میروم...              ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 36 بازدید
شهریور 91
1 پست
مرداد 90
1 پست
تیر 90
1 پست
دی 88
1 پست
خرداد 88
1 پست
بهمن 87
1 پست
تیر 87
1 پست
خرداد 87
1 پست
آبان 86
2 پست
مهر 86
1 پست
شهریور 86
1 پست
اسفند 85
1 پست
بهمن 85
2 پست
آذر 85
1 پست
آبان 85
2 پست
مهر 85
2 پست
شهریور 85
3 پست
مرداد 85
1 پست
تیر 85
2 پست
اسفند 84
2 پست
بهمن 84
3 پست
دی 84
5 پست
آذر 84
4 پست
آبان 84
6 پست
مهر 84
7 پست
شهریور 84
1 پست
مرداد 84
6 پست
تیر 84
4 پست
خرداد 84
1 پست
بهمن 83
2 پست
دی 83
1 پست
مهر 83
1 پست
شهریور 83
2 پست
مرداد 83
2 پست
تیر 83
2 پست
اسفند 82
4 پست
بهمن 82
5 پست
دی 82
7 پست
آذر 82
8 پست
آبان 82
9 پست
مهر 82
7 پست
شهریور 82
5 پست
مرداد 82
7 پست
تیر 82
9 پست
خرداد 82
5 پست
اسفند 81
1 پست
بهمن 81
1 پست