همیشه از این ارتفاع می ترسیده ام. آنقدر بلند که حتی باورم نمی شود پایم به زمین برسد. هیچوقت از این ارتفاع به کسی اطمینان نکرده ام. همیشه ترس میاید و بدبینی اینکه هیچکس برای دراز کردن دستی نخواهد آمد... هیچکس برای التیام این ترس...

اما امشب، ترس آمد و من برایت گفتم از ترسم. دستم را گرفتی. خودم را به تو سپردم و...  ترس رفته بود.

ساده است.. خیلی ساده و کودکانه.. ولی به همین سادگی اتفاق افتاد.

باورم نمی شود انقدر ساده می توان سر سپرد. یاد آن ترانه می افتم که تو هم دوستش داری..

"به سادگی یک بوسه، پاسخی خواهیم یافت."

 

easy as a kiss we'll find an answer
put all your fears back in the shade


/ 0 نظر / 35 بازدید