صفحه آخر این کتاب حافظ
پر است از امضاها و نوشته ها و شعرها
امضاء سالهای ١٩و ٢٧ و ....
آنها که تفألی زده اند و
آنها که آرزویی داشته اند
آنهایی کهبه انتظاری....

به خاک حافظ هم که تفألی زدم، فقط به سؤالیبود...
رازی...

چه دور بوده ام و چه دیر
امضای تو روی این برگهانبود...

روی این برگ آخر کتاب شصت و هشت ساله
برایت نوشتم
"سالی گذشت!"

/ 0 نظر / 27 بازدید